Andrej Brečko

Področja dela

fotka5

Civilno in pogodbeno pravo

Pravno svetovanje, zastopanje, zagovarjanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavljanje dogovorov, sporazumov, izjav, pogodb (prodajna pogodba, darilna pogodba, menjalna pogodba, posojilna pogodba, posodbena pogodba, najemna pogodba, pogodba o delu, gradbena pogodba, mandatna pogodba, komisijska pogodba, prevozna pogodba, licenčna pogodba, shranjevalna pogodba, skladiščna pogodba, pogodba o trgovskem zastopanju, posredniška pogodba, špedicijska pogodba, pogodba o kontroli blaga in storitev, pogodba o organiziranju potovanja, posredniška pogodba o potovanju …).

Stvarno, nepremičninsko, zemljiškoknjižno in stanovanjsko pravo

Pravno svetovanje in zastopanje strank v medsebojnih razmerjih glede lastninske pravice, služnostne ali druge pravice na nepremičninah.

Sestava pogodb in drugih listin za prenos ali obremenitev lastninske pravice, ustanovitev/ukinitev služnostne pravice, hipoteke, stavbne pravice, realnih bremen, ustanovitev etažne lastnine.

Vpisi v zemljiško knjigo in urejanje zemljiške knjige, uskladitev zemljiškoknjižnega vpisa z dejanskim stanjem pravic na nepremičnini.

Izvensodno ali sodno zastopanje in svetovanje strankam v primeru sporov o lastninski pravici, služnostih, nujne poti ali drugih pravicah na nepremičninah, zastopanje v primeru sosedskih sporov.

Priprava predlogov in zastopanje v postopku za delitev solastnine.

Priprava predlogov in zastopanje v postopku za vzpostavitev etažne lastnine in v postopku za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi.

Svetovanje v najemnih razmerjih in sestava najemne pogodbe za stanovanja ali poslovne prostore, zastopanje strank v primeru sporov iz najemnih razmerjih.

Svetovanje in zastopanje v medsebojnih stanovanjskih razmerjih v večstanovanjski stavbi med stanovalci,  upravnikom, hišnikom, nadzornim odborom stavbe ter tretjimi izvajalci storitev.

Odškodninsko pravo

Pravno svetovanje in izvensodno ali sodno zastopanje stranke zaradi zahtevkov za izplačilo odškodnin v razmerju do zavarovalnice ali drugih odgovornih oseb v primeru nastanka škodnih dogodkov (nesreča v prometu, na delovnem mestu ali pri delu, poškodovanje tuje stvari, drugi primeri).

Potrošniško pravo

Pravno svetovanje, izvensodno ali sodno zastopanje stranke iz naslova pravnih ali stvarnih napak na stvari ali storitev, uveljavljanje garancijskih in jamčevalnih zahtevkov.

Družinsko pravo

Pravno svetovanje, sestava pogodb o določitvi deležev zakoncev na skupnem premoženju, sporazumov o delitvi skupnega premoženja zakoncev, sporazumov o preživljanju zakonca, sporazumov o dodelitvi otroka, preživljanju otroka in določitvi stikov z otrokom, zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi.

Dedno pravo

Pravno svetovanje, sestava oporoke in hramba oporoke, sestava pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o preužitku, sestava izročilne pogodbe, darilne pogodbe za primer smrti, zastopanje stranke v zapuščinskem postopku.

Izvršba

Pravno svetovanje, vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova (izvršljiva sodna odločba, notarski zapis, druga odločba) ali verodostojne listine (račun, faktura, menica, ček s protestom in povratnim računom, drugo), iskanje oz. poizvedovanje za dolžnikovim premoženjem, vlaganje ugovorov ali pritožb zoper sklepe o izvršbi ali druge sklepe v postopku izvršbe, vlaganje predloga za začasno odredbo ali predhodno odredbo za zavarovanje izpolnitve upnikove terjatve.

Korporacijsko in gospodarsko pravo

Priprava aktov, sklepov in drugih listin pri ustanavljanju ali preoblikovanju družb, zavodov, društev, sklepov družbe, pravno svetovanje.

Upravno pravo

Pravno svetovanje in zastopanje strank pred državnimi organi v upravnih postopkih (postopki pred upravno enoto, organi lokalnih skupnostih) in zastopanje pred sodiščem v upravnih sporih.

Javni razpisi

Pravno svetovanje, priprava listin za prijavo na javni razpis, zastopanje stranke v postopku javnega razpisa.

Inšpekcijski postopki

Pravno svetovanje, priprava pritožb, vlog in zastopanje stranke v inšpekcijskih postopkih (npr. gradbena inšpekcija, inšpekcija za delo, tržna inšpekcija, …).

Delovno pravo

Pravno svetovanje, priprava pogodb o zaposlitvi, priprava zahtevkov ter drugih listin, izjav, zastopanje strank v individualnih delovnih sporih.

Socialno pravo

Pravno svetovanje, zastopanje strank v postopkih uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja v postopkih pred Zavodom za zdravstveno zavarovanje in sodiščem.

Kazensko pravo

Pravno svetovanje, priprava kazenske ovadbe, zastopanje stranke v kazenskem postopku, zastopanje oškodovanca kaznivega dejanja, prijava premoženjskopravnega zahtevka.

Prekrškovno pravo

Pravno svetovanje, zastopanje stranke v prekrškovnih postopkih sestava ugovorov in pritožb zoper plačilne naloge/odločbe policije in drugih inšpekcijskih in upravnih organov.

Ustavno pravo in pravo človekovih pravic

Pravno svetovanje, zastopanje stranke pred Upravnim sodiščem RS ali Ustavnim sodiščem RS zaradi kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, priprava ustavne pritožbe, priprava pritožbe in uveljavljanje odškodnine zaradi kršenja pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, priprava tožbe in zastopanje pred Upravnim sodiščem zaradi kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Kontakt